Služby

Vysokošpecializované odborné poradenstvo

zamerané na stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa s rizikom vo vývine alebo so zdravotným znevýhodnením, najmä na podporu komunikačných, rečových, sociálnych, senzorických, motorických zručností dieťaťa v ranom veku.

Sprevádzanie procesom zmierovania a porozumenia zdravotnému znevýhodneniu dieťaťa.

Komplexná poradenská odborná starostlivosť

Služby poskytujeme deťom v ranom veku od narodenia do 7  rokov veku:

Vysokošpecializovaná prevencia

zameraná na predchádzanie sekundárnych dôsledkov oneskoreného a rizikového vývinu na život dieťaťa.

Komplexná a vysokošpecializovaná diferenciálna diagnostika

Komplexná a vysokošpecializovaníá terapia, rehabilitácia, intervencia

Logopédia

Pomoc pri výbere a zabezpečovaní kompenzačných, reedukačných a špeciálnych edukačných pomôcok

Metodická a supervízna činnosť pre školské podporné tímy v školách, ktoré navštevujú klienti SŠCPP

Multidisciplinárna a multirezortná spolupráca

Pri poskytovaní komplexnej odbornej starostlivosti na základe žiadosti zákonných zástupcov úzko spolupracujeme s ďalšími odborníkmi, ktorí poskytujú starostlivosť o dieťa: pediatri, klinickí psychológovia, logopédi, detskí neurológovia, pedopsychiatri, foniatri, lekári ORL. Úzko spolupracujeme s Centrum včasnej intervencie Poprad, CVI Prešov, s CPP na úrovni 3,4, s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami poskytujúcimi služby rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením a s rizikovým vývinom.