Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE O PSYCHOLOGICKOM, ŠPECIÁLNO PEDAGOGICKOM, LOGOPEDICKOM VYŠETRENÍ A ODBORNEJ STAROSTLIVOSTI
(starostlivo preštudujte pred podpísaním súhlasu)

Psychologické, špeciálno-pedagogické a logopedické vyšetrenie sa realizuje len s písomným súhlasom rodiča alebo jeho zákonného zástupcu. Trvá zvyčajne 1 až 3 hodiny podľa charakteru problému. Obsahuje vyšetrenie schopností, osobnosti, záujmov, vedomostí, zručností, poprípade iných oblastí ovplyvňujúcich sociálny a psychický vývin dieťaťa. Vykonáva sa individuálne alebo skupinovo.
O výsledku odborného vyšetrenia a priebehu ďalej poskytovanej starostlivosti sú klienti (žiak, študent, rodičia alebo zákonní zástupcovia) informovaní v osobnom rozhovore.
V prípade požiadania inštitúcie oprávnenej zo zákona, najčastejšie školy alebo školského zariadenia, poprípade lekára, sa vypracúva „Správa z diagnostického vyšetrenia“ a posiela sa oprávnenej inštitúcii, ktorá o ňu žiada. Rodič má právo oboznámiť sa s jej obsahom. V prípade, že rodič nesúhlasí so zaslaním správy urobí sa o tom záznam a správa sa neposiela.
Odborné vyšetrenie (psychologické, špecálno-pedagogické a logopedické vyšetrenie) a odbornú starostlivosť je možné odmietnuť bez akýchkoľvek právnych dôsledkov. Dôsledkom odmietnutia je, že nie je možné dieťa vyšetriť a navrhnúť cielené riešenie vyskytujúcich sa problémov, alebo nemožnosť poskytnúť poradenstvo, napr. o ďalšej profesijnej či študijnej orientácii, zaradenia do určitého typu štúdia a pod.
Výhodou vyšetrenia je možnosť dôkladne sa zorientovať v štruktúre psychických vlastností dieťaťa a prípadná identifikácia možných nežiaducich vplyvov, ako aj návrh opatrení na riešenie problému alebo ďalších výchovných či vzdelávacích postupov či profesijnej, študijnej a kariérovej orientácie.
Na vyšetrenie sa používajú diagnostické nástroje, tzv. psychologické, pedagogické alebo špeciálno-pedagogické, logopedické testy, alebo prístrojové metódy, ktoré vychádzajú z odborných vedeckých princípov platných v psychológii, špeciálnej pedagogike, pedagogike, sociálnej pedagogike, psychodiagnostike, metodológii a psychometrii. Kvantitatívne a kvalitatívne údaje z testov sú súčasťou osobného spisu dieťaťa (§ 11 ods. 3 písm. d) zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní) spolu s ostatnými údajmi získanými pred vyšetrením – napr. anamnestické údaje, pedagogická charakteristika, v priebehu vyšetrenia – záznamy z rozhovorov, interpretácie, poznámky a po skončení vyšetrenia – správa z diagnostického vyšetrenia (ak sa vypracúva), závery z konzultácií.

Osobné údaje sú zisťované v rozsahu § 11, ods.(6) pís. a) b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní:

O dieťati: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, fyzické zdravie, duševné zdravie, mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky.

O rodičoch: identifikácia (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, telefónny kontakt).

Ďalšia dokumentácia v zmysle § 11, ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní je najmä:

  • návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole,
  • správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Všetky tieto údaje sú prísne dôverné, zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri svojej činnosti a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu v zariadení podľa zákona § 8 ods. (1), pís. c.) zákona č. 552/2003 o výkone prác vo verejnom záujme, §3 zákona č. 199/1994 o psychologickej činnosti, §79 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov ako aj § 11 ods. (7) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). S týmito údajmi sa nakladá podľa uvedených zákonov a bez písomného súhlasu rodiča dieťaťa alebo jeho zákonného zástupcu nebudú poskytnuté iným osobám a po uplynutí skartovacej lehoty, ktorá je podľa § 5, ods. (3), pís. b.) Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 326/2008 20 rokov, budú skartované a zničené.

Odborné vyšetrenie a odborná starostlivosť je v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva poskytovaná bezplatne (§ 130, ods. (11), zákona č. 245/2008 Z. z. – Školský zákon).

Povinné informovanie:
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Vyhlásenia dotknutej osoby:
Dotknutá osoba svojim vlastnoručným podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente a znením § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Uvedené informácie sú pre dotknutú osobu zrozumiteľné a ich obsahu porozumela.